Våra produkter

arGrow®

Vår produktserie heter arGrow® och bygger på aminosyran arginin, i vissa varianter tillsammans med aminosyran lysin. arGrow är effektiv växtnäring som är lätt att använda och ger robusta växter med väl utvecklade rotsystem samtidigt som det innebär dramatiskt mindre miljöpåverkan. Produkterna finns i två kategorier; för skogsplantor och för gräs.

arGrow® Granulat – helt ny uppfinning ökar skogsplantors överlevnad och tillväxt

arGrow® Granulat: Banbrytande forskning har skapat en helt ny produkt för tillväxt i skogen.

Professor Torgny Näsholm har i sin banbrytande forskning visat att träd föredrar organiskt kväve i form av aminosyror istället för nitrat, ammonium (s.k. vanligt handelsgödsel). Forskning har t.o.m. visat att oorganiska medel bestående av ammonium och nitrat kan ge en negativ effekt på skogsplantor (hindrar rottillväxt). Arginin är den mest fördelaktiga aminosyran, och som innehåller fyra kväveatomer per molekyl. Det är samma arginin som t.ex. används av idrottsmän för att stimulera muskeltillväxten.

arGrow® Granulat

 • Består av den organiska kvävekällan arginin som forskning visat att plantor föredrar jämfört med mineralkväve. Arginin binder hårt till markpartiklarna vilket leder till väldigt lågt läckage av kväve.
 • Argininet stimulerar plantan att redan det första året bilda ett kraftfullt rotsystem.
 • Argininet frigörs långsamt och kontrollerat genom att arGrow® Granulat består av argininfosfat vilket är en kristall. Det är denna kristall som ger arGrow® Granulat slow-release egenskaperna.
 • Det kraftfulla rotsystemet hjälper plantan att ta upp den näring som finns i marken och som därefter de kommande åren ger en kraftig tillväxt för hela plantan. Det finns många exempel på fördubblad tillväxt (biomassa) efter två-tre år.
 • Ökar plantans överlevnad vilket innebär att en större andel av de förädlade plantorna kommer att finnas i det vuxna beståndet vilket ytterligare främjar värdetillväxten i skogen.

När en skogsplanta sätts ut på hygget måste rötterna etablera kontakt med omgivande mark så snabbt som möjligt för att säkra överlevnaden och den framtida tillväxten. Nu finns en forskningsbaserad produkt som på ett helt nytt sätt stimulerar tillväxten av både plantans rötter och skott: arGrow® Granulat.

arGrow® Granulat består av ämnet argininfosfat (se faktarutan) som frisätts runt plantans rötter och stimulerar deras tillväxt under den första tillväxtsäsongen. Rötter och mykorrhiza växer ut och förbättrar plantans förmåga att ta upp vatten och näring från den omgivande marken. Detta gör att risken att drabbas av allvarlig torkstress minskar.

Omfattande försök bland annat i samarbete med SLU och Skogforsk har visat att tillförsel av arGrow® Granulat förbättrar plantans överlevnadschanser och leder till kraftigt ökad tillväxt de kommande åren.

Genom att tillföra en liten mängd arGrow® Granulat växtnäring vid plantering kan plantorna utnyttja markens kväve effektivt vilket leder till ökad tillväxt.

Markens kväveutbud är hög de första åren efter avverkning och markberedning. Perioden av hög kvävetillgång varar ca 5–10 år efter avverkningen varför det gäller för plantan att vara med från början när det händer; att kunna tillgodogöra sig det kväve som frigörs i marken. Genom att tillföra en liten mängd arGrow® Granulat växtnäring vid plantering kan plantorna utnyttja markens kväve effektivt vilket leder till ökad tillväxt.

Omfattande fältförsök visar att plantor som fått arGrow® Granulat har betydligt större rotsystem efter den första säsongen. Efter tre år har arGrow-behandlade plantor också ett betydande tillväxtförsprång jämfört med obehandlade plantor. Den lilla dosen av växtnäring i form av argininfosfat, motsvarande 0,04 gram kväve per planta ger en stor hävstångseffekt just genom att den förbättrar rötternas förmåga att utnyttja den marknäring som frigörs på det unga hygget.

Detaljerade studier och undersökningar vid storskalig användning av arGrow® Granulat vid plantering har utförts under flera års tid. Resultaten är samstämmiga för tall och gran samt för plantor av olika storlek: arGrow® Granulat gynnar rötternas tillväxt vilket leder till en ökad tillväxt och ökad biomassa för hela plantan. 

Plantering med arGrow® Granulat går smidigt. Produkten tillförs direkt vid plantering genom att vanliga planteringsrör av modellen PottiPutki har utrustats med en liten dispenser. För t.ex. privata skogsägare som planterar i begränsad omfattning samt för plantering av barrotsplantor finns också en enkel handdoserare som skruvas direkt på arGrow® granulatbehållaren.

Arevo, företaget som tillverkar arGrow® Granulat rustar nu för en kraftigt ökad användning de kommande åren.

Under 2020 planterar svenska skogsbolag tillsammans runt 25 miljoner plantor med arGrow® Granulat. Arevo, företaget som tillverkar arGrow® Granulat rustar nu för en kraftigt ökad användning de kommande åren.

För mindre beställningar och den enskilda skogsägaren rekommenderar vi inköp via exempelvis Skogma, Plantproducenter eller Skogsägarföreningar

För mer information eller för större beställning kontakta:

Fredrik Östlund
+46 70 819 11 74
fredrik.ostlund@arevo.se

arGrow® flytande – Växtnäring för skogsplantor

 • Ökad rot och mykorrhizatillväxt
 • Förbättrad balans mellan rot och skott
 • Kraftfullt minskad kväveläckage
 • Schemalagd gödsling förenklar skötseln

arGrow® Turf – Växtnäring för gräs

 • Snabbare gräsetablering och kraftiga rotsystem
 • Lång och stabil kvävetillgång
 • Mycket lågt läckage av kväve vilket betyder minskat behov, bättre miljö och enklare kväveapplicering

 

För mer information eller för beställning av arGrowTurf och Support kontakta:

Fredrik Östlund
+46 70 819 11 74
fredrik.ostlund@arevo.se